Thursday 3 October 2013


Zľava-napravo: Zlatka Tordajová, Anička Tomášová, Dragana Todić, Edita Kmeťková, Anna Margaréta Valentová, Vlasta IkerováTraf!, slovenský študentský časopis. Ročník 4. Číslo 7-8. Jún 2013. Zodpovedná redaktorka: Mr. Marína Šimáková Speváková, odborná asistentka. Výkonné redaktorky: Anna Margaréta Valentová, Vlasta Ikerová, Anička Tomášová, študentky slovenského jazyka a literatúry. Spolupracovníčky: Edita Kmeťková, Zlatka Tordajová, Martina Bartošová, Anna Drieňovská, Milina Čiliaková, Ivana Vozárová, študentky slovenského jazyka a literatúry. Jazyková úprava textov: Dr. Juraj Glovňa. Grafická úprava: Jozef Tomáš, študent 4. ročníka grafického inžinierstva a dizajnu na Fakulte technických vied Univerzity v Novom Sade. Číslo je ilustrované autorskými fotografiami. Vydáva: Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, Oddelenie slovakistiky. Za vydavateľa: Ivana Živančevićová Sekerušová, dekanka. S finančným prispením Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Vytlačil: SAJNOS, Nový Sad. Náklad: 100. Adresa redakcie: Oddelenie slovakistiky, Dr. Zorana Đinđića 2, 21000 Nový Sad. E-mail: casopistraf@gmail.com
 

No comments:

Post a Comment