Thursday 3 October 2013

Traf! Pôvodná tvorba/Úvaha

Stereotypy o vojvodinských Slovákoch

 Anička Tomášová

Slovo stereotyp je gréckeho pôvodu a znamená pevný, ustálený, nemenný stav, tvar, zvyk, spôsob konania, reagovania a pod. Chápeme ho ako istý predurčený stav o niekom v sociálnom zmysle.
Sociálny stereotyp je stabilný súhrn predstáv, ktoré sa utvárajú vo vedomí na základe osobných životných skúseností, pomocou rozmanitých informačných zdrojov. Prostredníctvom  sociálneho stereotypu sa vnímajú reálne predmety, vzťahy, udalosti a konajúce osoby.
Sociálne stereotypy sú neodlučiteľné komponenty individuálneho a masového vedomia. Vďaka nim dochádza k potrebnému skráteniu vnímania aj ďalších informačných a ideologických procesov vo vedomí, upevňuje sa pozitívna a negatívna skúsenosť ľudí.
Okolo nás fungujú stereotypy rôzneho typu, či o jednotlivých národoch, či o obyvateľoch určitého regiónu, či mesta alebo dediny. O vojvodinských Slovákoch ako príslušníkoch enklávy v Srbsku kolujú tiež stereotypy, ktoré si „sformulovali“ blízke národy a národností. Tie sa čiastočne odlišujú od tých na Slovensku, pretože je tu iný región a iná mentalita, ktorá je ovplyvnená „balkánskym duchom“. Preto je Slovákom vo Vojvodine bližšia uvoľnenosť v komunikácii ako na Slovensku. No, ale rod je rod a pôvod je pôvod a tak sa vyznačujú tunajší Slováci vlastnosťam svojho materského národa na celom svete. S chuťou si napríklad popíjame  pivko.☺ Srbi nás vnímajú aj ako príliš mierny národ, neagresívny, nebúrlivý, trochu tichý. Výrazne pracovitý, usilovný, poctivý, priateľský, pomáhajúci si navzájom, svorný a jednotný. Teda príliš „odporúčaný“ národ.☺
Osobne si myslím, že Slováci, žijúci vo Vojvodine, sú ostýchaví, keď treba vyjsť s niečím na verejnosť a zastávať svoje názory, sú príliš tichí, niekedy až pokorní. Často na vlastnú škodu. Súvisí to možno s tým, že žijú v enkláve (aj keď sú tu už vyše 250 rokov). Ale  najpravdepodobnejšie to súvisí jednoducho s ich miernou vnútornou povahou.

 

No comments:

Post a Comment