Thursday 3 October 2013

Traf! Téma: Motivácia

Edita Kmeťková

            V nasledovnom úryvku zistíme, čo je vlastne motivácia, prečo je najmä ona dôležitá pri osvojovaní vedomostí, učení a akým spôsobom ju môžeme zlepšiť. Zistíme aj to, ako sa naši študenti motivujú.

            Motivácia je psychologický proces, aktivuje ľudské správanie, dáva mu účel a smer. Je to vlastne naša vnútorná sila, ktorá nás ženie, aby sme uspokojili svoje potreby, vedie nás k dosiahnutiu osobných a organizačných cieľov. Je to vlastne vnútorná pohnútka, ktorá je sprevádzaná vlastnou vôľou, aby sa niečo dosiahlo.  Je známe, že motivácia v značnej miere ovplyvňuje výkon človeka. To znamená, že ľudia s podobnými schopnosťami nemusia vždy podať podobný výkon. Tento rozdiel je podmienený práve motiváciou.
            Motiváciu môžeme rozdeliť na vonkajšiu a vnútornú.

·Vnútorná motivácia – človek vykonáva určitú činnosť len kvôli nej samej a
neočakáva vonkajší podnet, ocenenie, pochvalu alebo inú odmenu. Napr. študent číta
knihu pre potešenie z obsahu textu, učenie ho teší a výsledok ho uspokojuje.
Výskumy ukázali, že študenti, u ktorých prevláda vnútorná motivácia k učeniu, zvedavosť, záujem o učivo, dosiahnu lepšie výsledky, radi chodia na prednášky a tešia sa na nové vedomosti. Takýto typ učenia je motivovaný záujmom a zvedavosťou, snahou pracovať pre svoje vlastné uspokojenie, pracovať samostatne a nezávisle.

·Vonkajšia motiváciasituácia, keď sa jednotlivec neučí z vlastného záujmu, ale pod vplyvom vonkajších motivačných činiteľov. Toto správanie je vlastne nástrojom na dosiahnutie nejakých vonkajších cieľov, napr. odmeny, dobrej známky, pochválenia, smeruje tiež k uspokojeniu profesora alebo rodiča alebo k vyhnutiu sa trestu. A preto študenti s prevládajúcou vonkajšou motiváciou prejavujú oveľa vyššiu mieru napätia, menšie sebavedomie a nízku schopnosť vyrovnať sa s neúspechom.

Princípy zvyšovania motivácie:
·študenti potrebujú bezprostredne po svojom výkone dostať spätnú väzbu, pozitívne výkony by mali byť upevňované, chyby eliminované.
·Študenti by mali rozpoznať dlhodobejšie ciele, pri ktorých im vzdelávanie veľmi pomáha, napr. učiť sa cudzí jazyk, aby sa jedného dňa mohli dorozumieť aj v cudzej krajine.
·Profesor by mal mať správny a empatický vzťah k študentom, spájať teóriu s praxou, nastoľovať nové problémové situácie, vzbudiť u študentov záujem o učenie.
·Profesorova práca by mala byť rôznorodá a pútavá.
·Používanie tvorivejších úloh pri rozvíjaní nielen tvorivosti, ale aj samostatnosti a motivácie. Motivačne pôsobí, keď si študent môže vybrať z rozlične náročných úloh, čím sa poznáva aj „ašpiračná“  úroveň študenta, čiže to, na čo si trúfa a aké má ambície.
· Študenti by mali dostať priestor na sebavyjadrenie, skúmanie a poznávanie svojej motivácie k činnosti, sledovať vnímanie príčiny svojho úspechu, resp. neúspechu. Študenti by mali byť prostredníctvom učiteľa vedení k presvedčeniu, že v ich vlastných rukách je to, aké výsledky dosahujú a ako sú úspešní. 
·Správne usmerňovaná práca s mimoškolskou literatúrou má veľký motivačný účinok. Zabezpečuje spojenie školy so životom, vedie k neformálnemu učeniu, učí porovnávať názory.
·Zaradenie takých úloh a cvičení, ktoré precvičujú myšlienky, ich rozmanitosť na dané témy.
·Motiváciu zvyšuje skupinová diskusia, hodnotenie riešenia a pod.
·Princíp hľadania problémov – ich rozpoznanie vidieť svet kriticky, pestovanie otvorenosti voči nedostatkom a problémom.  
·Zvyšovanie motivácie závisí aj od vzťahov, ktoré sa vytvoria medzi profesorom a študentom, medzi študentmi navzájom.
·Profesor by mal na každej hodine pripraviť študentov na aktívne osvojovanie učiva a dbať o udržiavanie motivácie počas celej hodiny.

No comments:

Post a Comment