Monday 22 June 2015

Traf! Pôvodná tvorba

K literárnemu súbehu študentov Oddelenia slovakistiky


Lektorát slovenského jazyka a kultúry na Oddelení slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade v minulom akademickom roku (2014) prvýkrát inicioval súťaž o najlepšiu študentskú (umeleckú, esejistickú či literárnovednú) prácu. Cieľom súťaže bolo podnietiť študentov k tvorbe a čítaniu a zmapovať ich afinitu k literárnej produkcii. V podmienkach súťaže sa nešpecifikovali žánrové obmedzenia, a tak študenti poslali prozaické, básnické a literárnovedné texty, ako aj ponášky na iné diela a adaptácie. Na adresu prišlo 10 literárnych prác od siedmich študentov. Štatistický vzaté, každý tretí študent Oddelenia slovakistiky prejavuje aktívny vzťah k literárnej činnosti, čo je v pomere k celkovému počtu študujúcich vysoké percento. Práve z týchto dôvodov sme sa rozhodli podporiť ich aktivitu, najlepšie práce náš lektorát odmenil aj knihami. Odmenené práce uverejňujeme v rubrike pôvodnej tvorby. Komisia (prof. PhDr. Marta Souč- ková, prof. Dr. Jarmila Hodoličová a doc. Dr. Marína Šimáková Speváková) ohodnotila tri odmenené literárne texty ako rovnocenné. 
Prozaický text Martiny Bartošovej, Nič, oceňujeme pre odvážny vstup do intertextuality. Bartošovej text odvádza čitateľovu pozornosť z pomerne stereotypného začiatku k textom iných autorov prostredníctvom aluzívnych sémantických meandrov. Sú to predovšetkým prózy vojvodinských spisovateľov Ladislava Čániho, Miroslava Šipického, Tomáša Čelovského, Zoroslava Jesenského, Víťazoslava Hronca, Viery Benkovej, čím autorka zostala v hraniciach geokultúrneho kontextu Vojvodiny. Cieľom uplatnenia postupu nebola sémantická nadstavba východiskového textu, ale prostredníctvom iných textov sa autorka pohrala s vyprázdnenosťou a banalitou každodennosti. Barto- šová čiastočne inovovala tvorivé postupy za pomoci známych slovenských vojvodinských textov. Poznajúc Martinine výkony počas štúdia, môžeme konštatovať, že práve v kultivácii syntézy vedomostí a tvorivosti vidíme perspektívu jej ďalšej tvorby. 
Aneta Lomenová sa prezentovala rukopisom prózy a vzhľadom na autorkine literárne začiatky pomerne zložitou naráciou. Ide o krátku prózu, Terapia pre medailóny (obete si nárokujú na výhru), ktorú tematicky a typizáciou mužsko-ženských postáv môžeme zaradiť do populárnej literatúry. Lomenová bezpochyby dobre pozná literatúru tohto typu, ktorá vzniká a vychádza i na Slovensku, čo dokazuje zvolená ľúbostná tematika s prvkami mystery story. Uvedené však môžeme brať ako pozitívum, lebo Lomenová na pozadí tohto typu lektúry vytvára príbehy, ktoré síce patria medzi populárne čítanie, avšak gramotné a štylisticky prepracované. Rozmach populárnej literatúry na Slovensku (a inde) môžeme sledovať v kontexte všeobecných procesov demokratizácie a otvárania sa literárneho trhu. Vo vojvodinskej literatúre písanej po slovensky zjav populárnej prózy môžeme nadviazať aj na situáciu z medzivojnového obdobia. Vtedy, keď spisovateľky zo Slovenska (napríklad Terézia Vansová) písali vyspelé populárne prózy, prejavila sa takto i vojvodinská autorka Blanka Fábryová románom Hlas krvi, prednedávnom opätovne vydaným v SVC. Na Slovensku by Lomenovej tvorba bola možno jednou z mnohých, ale vo vojvodinskom kontexte je pozoruhodným javom, že sa malá literatúra dokáže rozvetvovať týmto smerom. 
Vladimír Valihora poslal do súťaže literárnovednú prácu Ontológia tela v poézii prvej polovice 20. storočia. Text je tematickým rozšírením seminárnej práce, úryvok z ktorej sme uverejnili v minulom čísle časopisu Traf!. Valihora sa vo svojom príspevku sústreďuje najmä na titulný motív v tvorbe R. Fabryho a I. Kraska, pričom svoje postrehy generalizuje a uvádza do súvislostí so symbolickými významami tela. U Valihoru vidno podklad, ktorý získal absolvovaním štú- dia filozofie, čo sa najviac prejavuje v jeho schopnosti zovšeobecňovania. Valihora uvažuje nad konkrétnymi štylistickými javmi aj v kontexte ich sémantického uplatnenia. Jeho texty sú tiež jazykovo kultivované a prejavuje sa v nich tvorivý prístup k téme. 
Všetci traja študenti prejavili kvalitatívny posun vzhľadom na ich vlaňajšiu tvorbu, ukážky z ktorej sme uverejnili v časopise Traf!. Súťaž o najlepšiu študentskú prácu Oddelenie slovakistiky a novosadský lektorát slovenského jazyka a kultúry zopakuje, lebo prax potvrdila, že sa máme na čo tešiť.
Marína Šimáková Speváková 

No comments:

Post a Comment