Monday 30 June 2014

Vyšiel nový Traf!

Ďalšie číslo slovenského študentského časopisu Traf!, č. 9 – 10, je pripravené. Študenti slovakistiky Univerzity v Novom Sade skúmali tentoraz tému knižníc: venovali sa aspektom súčasnej digitalizácie, dejinám knižníc, symbolike knižnice v literatúre, funkcii osobnej bibliotéky pri výbere profesie. Traf! informuje tiež o besede so súčasnými prozaikmi zo Slovenska, Marekom Vadasom a Zuskou Kepplovou, uvádza rozhovor so slovenskou vojvodinskou poetkou Katarínou Hricovou a obsahuje i študentské tvorivé práce zo školského roka 2013/2014. Číslo aj tentoraz skvele graficky upravil Jozef Tomáš, študent grafického inžinierstva a dizajnu v Novom Sade.
Novi broj časopisa Traf!, broj 9-10, je u štampi. Studenti slovakistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu istraživali su temu biblioteke: aspekte digitalizacije biblioteka, istoriju biblioteka, simboliku biblioteke u književnosti, uticaj lične biblioteke na odabir profesije. Traf! informiše o besedi sa savremenim piscima iz Slovačke, Marekom Vadasom i Zuskom Keplovom, održanoj na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, prezentuje razgovor sa slovačkom pesnikinjom iz Vojvodine Katarinom Hric, sadži kreativne radove studenata u akademskoj 2013/2014. godini. Broj je i ovaj put grafički opremio Jozef Tomaš, student grafičkog inženjerstva i dizajna u Novom Sadu.

Časopis si online nájdete tu: Traf

No comments:

Post a Comment