Monday 30 June 2014

Traf! téma: V labyrinte knižnícHudba – priateľ poézie

Je dobre známe, že hudba a poézia boli odjakživa späté. Už názov literárneho druhu poukazuje na spätosť poézie s lýrou, hudobným nástrojom. Hudba si v poézii vždy nachádza nové prejavy, najmä cez zvukomalebnosť a rytmus. Hudba môže inšpirovať autorov literárnych diel podobne, ako sa po­ézia stáva podnetom pre mnohých skladateľov. Inšpiráciu na takéto rozjímanie sme našli v Kristíne Uramovej, ktorá hrá výborne na klavíri, ale i zhudobňuje vlastnú básnickú tvorbu.


Kristína Uramová z Kysáča ukončila strednú hu­dobnú školu Isidoru Bajića v Novom Sade, dnes je z nej úspešná učiteľka súkromných hodín klavíra a, podľa našej mienky, celkom dobrá poetka. Odma­lička boli klávesy a hudba jej každodennosťou, a to vďaka otcovi, ktorý jej hudbu priblížil. Najprv hráva­la spoliehajúc sa na vlastný sluch a keď zistila, že to ľahko zvláda, Kristína sa rozhodla vstúpiť do hudby trochu hlbšie, a tak sa vrhla do sveta nôt, husľových a basových kľúčov a do všetkého, čo s hudbou súvisí. Rozhovor s Kristínou bol motivovaný jej tvorbou, spá­jajúcou dve umelecké oblasti, čím sme chceli ukázať, že práve knižnica, ktorú si utvárame v našom vedomí od útleho detstva, môže ovplyvniť našu ďalšiu životnú činnosť.
Okrem hry na klavíri píše Kristína básne, ktoré neskôr zhudobňuje. V tomto čine vidíme potvrdenie onoho základu zrodu lyriky, ktorá, podľa niektorých teórií, vznikla spolu s hudbou, pri zábave a nábožen­ských obradoch. Hudba a slová tvorili najprv jeden celok, súčasť obradnej komunikácie s vyššími silami. Kristína je hrdá na svoju súkromnú knižnicu, ako povedala, s ňou je odmalička spriaznená, ako aj s niektorými básnikmi, ktorých knihy vlastní. Sama hovorí, že bez inšpirácie Smrekovým vitalizmom by lásku k životu nepochopila. Z jeho básnickej zbierky Cválajúce dni preberá motívy mladosti a ra­dosti zo života, ktoré spája s vlastnými pocitmi a normami. Kristína si často otvorí knihu piesní Má­rie a Kristíny Royových, ktoré má vo vlastnej kniž­nici a ktoré sú pre ňu ďalšou inšpiráciou k písaniu.Podľa jej vlastných slov Kristína túži zhudobňovať svo­je texty: „Myslím si, že každý hudobník si to aspoň raz vyskúšal, ak aj nie verejne, ale určite niekde v kútiku svojho súkromia alebo aspoň v myšlienkach.“
Skúsenosť písať piesne získala Kristína na stred­nej hudobnej škole. Už vtedy túžila tvoriť hudobné diela. Vyskúšala si to aj vďaka vhodným okolnos­tiam, t. j. predmetom v škole. Na základe osvoje­ných vedomostí nadobudla schopnosť premeniť umelecký text, ktorý napíše, na jedinečné pies­ne. Priznala sa, že v samotnom rytme, forme a spôsobe rýmovania, cíti v básni melódiu a hu­dobný štýl, ktorý ju núti každú báseň aj zhudobniť. Je preto samozrejmé, že bás­nik vo všetkom, čím sa zaoberá, nájde súvislosti s hudbou. Chvíle, v ktorých môže svoju prácu Kris­tína prezentovať iným, sú pre ňu zvláštne a výnimočné.
Hudba dokáže prebúdzať v člo­veku aj jeho vnútornú rozmani­tú umeleckosť. Kristína vyrába i ručné práce, pestro ich ozdobuje a ponúka ich ako darčeky na rôz­ne sviatky.
Hudba a literatúra ovplyvňujú Kristínin život a som presvedčená, že v každom človeku prebúdzajú iba to dobré.

Andrea Lomenová, 4. ročník

No comments:

Post a Comment